Copyright © 2017 Home

ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2491 เป็นโรงเรียนสหศึกษาไม่เก็บค่าเล่าเรียน โดยเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาศัยที่เรียนโรงเรียนประชาบาล (อำนาตคนูปถัมภ์) ศึกษาธิการอำเภอ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ภายหลังโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงเก็บค่าเล่าเรียน

          พ.ศ.2492 ทางการได้แต่งตั้งนายสันต์  สวาคพรรณ วุฒิ พ.ม. มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          พ.ศ.2493 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็ฯเรือนไม้ใต้ถุนสูงมี 6 ห้องเรียน ห้องพักครู 1 ห้อง กระทรวงให้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านบึง แผนกโรงเรียนส่วนภูมิภาค กองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา

          พ.ศ.2494 เกิดพายุใหญ่พัดอาคารเรียนล้มลมทั้งหลังจึงย้ายไปอาศัยเรียนที่ศาลาวัดบึงบวรสถิตย์ขั่วคราวนานถึง 8 เดือน วันที่ 1 กรกฏาคม 2494 นายสันต์ สวาคพรรณโอนไปรับราชการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอบ้านบึงกรมได้แต่งตั้งนายไดรัช วัฒนศิลป์ วุฒิ พ.ม. มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

          พ.ศ.2498 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนจนถึงมธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนได้รัรบความเชื่อถือจาก ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชั้นเรียนจึงขยายขึ้นตามลำดับ และมีผู้อุปการะโรงเรียนหลายท่าน เช่น นายสง่า  ปิ่นทองคำ, นายชุ้ยเน้ง  แซ่ฉั่ว, นายธำรง  เนื่องจำนงค์และนายประโยชน์  เนื่องจำนง บริจาคเงินและได้ช่วยหาอุปกรณ์ให้อย่างมากมาย วันที่ 4 มกราคม 2498 ฯพณฯ จอมพลผิน  ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้กรุณามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและได้ติดต่อขอเงินจากบริษัทอุตสากหรรมน้ำตาลไทย ชลบุรี และเงิน กศ.ส.จัดสร้างตึกเรียนสองชั้นบนที่ดินของนายโต๊ะเท้า เฮ้งตระกูล ซึ่งได้มอบที่ดินจำนวน 15 ไร่เศษ ต่อมานายไพรัช  วัฒนศิลป์ครูใหญ่โอนไปรับราชการกรมสรรพากร กรมฯ ได้แต่งตั้งนายสมพงษ์  จิวะนนท์ วุฒิ พ.ม.ม กศ.บ.ม น.บ. มาดำรงตำแหน่งแทน  วันที่ 1 มิถุนายน 2499 ในปีนี้เองโรงเรียนได้เจริญรุดหน้าตามลำดับ ด้วยความอนุเคราะห์ของ ฯพณฯจอมพลผิณ  ชุณหวัน ที่ได้ให้ชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

          พ.ศ.2505 นายสมพงษ์  จิวะนนท์ ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน วิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรีกรมได้แต่งตั้งนายชาลี  ถาวรานุรักษ์  วุฒิ ป.ม.ม กศ.บ.มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

          พ.ศ.2514 นายชาลี ถาวรานุรักษ์ ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสระเกศ กรมจึงได้แต่งตั้ง นายแสวงภัทรพิศาล วุฒิ พ.ม., กศ.บ.ครูใหญ๋โรงเรียนแสนสุข มารักษาการในตำแหน่งแทน ต่อมาโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครูโดยได้รับบริจาคที่ดินของนางเง็กเซียม  บุญถนอม

          ปีงบประมาณ 2521 ศิษย์เก่ามีนายพิพัฒน์  โรจนวณิชชากร, นายสุรชัย  สุทธิธรรม และนายสุพล  สุตันทวงษ์  กับคณะได้ช่วยสร้างรั้วบริเวณหน้าโรงเรียน

          ปีงบประมาณ 2525 จัดสร้างเรือนพยาบาล

          ปีงบประมาณ 2530 ได้สร้าง หอพระ และพลวงพ่อน้อยโพธิสัตโต ได้บริจาคเงินให้สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กตรงทางขึ้นหอพระ

          ปีงบประมาณ 2532 กำนันทวี ธิมาภรณ์ ได้บริจาคเงินสมทบกับทางโรงเรียนสร้างตู้ยามและทำเรือนรับรองสำหรับต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ

          ในวันที่ 30 กันยายน 2532 นายแสวง  ภัทรพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายชาติครองชนม์ วุฒิ กศ.บ. , พ.ม. , M.A. ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุงมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปีงบประมาณ 2534 ได้สิ่งต่อไปนี้ด้วยเงินบริจาค คือ

  1. ห้องปฎิบัติการภาษาอังกฤษ 1 ห้อง จำนวน 48 ชุม เป็นเงิน 330,000 บาท
  2. จานรับสัญญาณดาวเทียม ตระกูล 'สุทธิธรรม' บริจาค เป็นเงิน 75,000 บาท
  3. เสาอากาศวิทยุสูง 70 เมตร เป็นเงิน 180,000 บาท

          ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 นายกรกิจ  วุฒิสมบูรณ์  วุฒิ กศ.บ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองมารักาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายชาติ  ครองชนม์

 

f t g m